СЪОБЩЕНИЕ на ЧН на НЧ Устрем 2017
Читалищното настоятелство на Народно читалище
“ Устрем 2017 “ – Димитровград кани своите членове на Отчетно-изборно събрание на 26.02.2021г. от 18ч. в танцовата зала на читалището, с
Дневен ред:
1. Отчет за дейността на читалището за 2020г. .
2. Избор на нови членове в ръководните органи на читалището.
3. Освобождаване на членове на НЧ „Устрем 2017”.
4. Приемане на нови членове на читалището.
5. Други.
ЧИТАЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО
НА НЧ „УСТРЕМ 2017”Димитровград