Документи

Начало » Документи

ПАСПОРТ НА ЧИТАЛИЩЕТО

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, РЕГУЛИРАЩИ И ЗАСЯГАЩИ ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА

ЧИТАЛИЩНИ РЕГИСТРИ

 • Публичен регистър на издадените от Народно читалище „УСТРЕМ 2017“ удостоверения

СЪТРУДНИЧЕСТВО И КООРДИНАЦИЯ

 • Споразумение за сътрудничество между НЧ УСТРЕМ 2017  и  СДРУЖЕНИЕ АКАДЕМИЯ ЗА ТАЛАНТИ

ОБЩИ СЪБРАНИЯ

 • Протокол от Общо събрание на членовете, №1 /хх.хх.2017г. (учредително)
 • Протокол от Общо събрание на членовете, №2 /
 • Протокол от Общо събрание на членовете, №3 /

ЧИТАЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

 • Заседание на хх.хх.хххх г.: Дневен ред Решения Протокол № 1

ПРОВЕРИТЕЛНА КОМИСИЯ

 • Заседание на хх.хх.хххх г.: Дневен ред

ВЪТРЕШНО-ОРГАНИЗАЦИОННИ АКТОВЕ

 • Правилник за вътрешният трудов ред
 • Инструкция за начина на обработване и съхранение на лични данни
 • Инструкция за безопасна работа с персонален компютър
 • Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма
 • Правилник за обслужване на читателите в читалищната библиотека
 • Вътрешни правила за работна заплата
 • Заповед за забрана на тютюнопушенето в сградата на читалището

ЗА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

Годишни отчети за приходите и разходите (Съгласно Чл.26, ал.2 от ЗНЧ)

 • Годишен отчет за приходите и разходите през 2017г.
 • Годишен отчет за приходите и разходите през 2018г.
 • Годишен отчет за приходите и разходите през 2019г.
 • Годишен отчет за приходите и разходите през 2020г.

Годишни доклади за осъществените дейности и изразходваните средства (Съгласно Чл.26а, ал.4 от ЗНЧ)

 • Доклад за осъществените дейности през 2017г.
 • Доклад за осъществените дейности през 2018г.
 • Доклад за осъществените дейности през 2019г.
 • Доклад за осъществените дейности през 2020г.

Годишни отчети за дейността на предприятията с нестопанска цел

 • Годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел през 2017г.
 • Годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел през 2018г.
 • Годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел през 2019г.
 • Годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел през 2020г.

ЗА ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪР НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

 • Годишен финансов отчет за 2018г.
 • Годишен финансов отчет за 2019г.

ЗА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

 • Годишна информационна карта за 2017г.
 • Годишна информационна карта за 2018г.
 • Годишна информационна карта за 2019г.
 • Годишна информационна карта за 2020г.